fyrstikkbakken14

BYGG C

Leveransebeskrivelse
Boligprosjektet Fyrstikkbakken 14

Generelt 

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere kjøpere/interessenter om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen er overordnet og bør sees i sammenheng med romskjema, leilighetsplaner og øvrig tilgjengeliggjort informasjon for å få et godt helhetsbilde av leiligheten. 

Inntegnet løs innredning og garderobe vist på salgstegning inngår ikke i leveransen. Dette viser mulige innrednings- og møbleringsløsninger, og hensyntar ikke tilgjengelighetskrav. Inntegnet kjøkkeninnredning, samt servantskap på bad inngår i leveransen. Se også romskjemaer som nærmere beskriver leveranse av kjøkkeninnredning og servantskap på bad. 

Alle opplysninger i denne beskrivelsen er gitt med forbehold om rett til endringer som anses hensiktsmessige og/eller nødvendige, uten at den generelle standard vesentlig forringes.

Fyrstikkbakken 14 søker å bli et miljøsertifisert (BREAM) boligprosjekt og er også et FutureBuiltprosjekt, bygget med løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp. 

Byggene oppføres i henhold til byggteknisk forskrift av 2017 (TEK 17) og annen relevant lovgivning. 

Fyrstikkbakken 14 består av 163 leiligheter i ett byggetrinn, men består av flere salgstrinn. Det kan bli aktuelt å dele opp prosjektet i to byggetrinn dersom det muliggjør en mer hensiktsmessig oppstart av prosjektet. Antall leiligheter vil kunne endres noe, men er p.t planlagt med 163 enheter.

Leilighetene er fordelt på fire bolighus med underliggende parkeringskjeller. 

Endelig organisering av boligene i Fyrstikkveien 14 er ikke besluttet, men Fyrstikkbakken er planlagt som et sameie. Leiligheter i Bygg C og D er organiseres som selveierleiligheter. Leilighetene i blokk A og B er planlagt organisert som et borettslag. Alle byggene/seksjonene/andelene inngår i ett sameie.

---

Parkering

Det etableres parkeringsplasser, inkludert HC-plasser i henhold til gjeldende krav, i parkeringsanlegg under og mellom blokkene. Alle parkeringsplasser utstyres med mulighet for etablering av ladekontakt for lading av elbiler.  

Det planlegges at garasjeanlegget skal inneholde mellom 36 - 39 parkeringsplasser, hvorav ca. syv av de er for korttidsutleie, ca. fire til åtte til bilpool og ca. 24 for langtidsutleie. Alle p-plassene er beliggende i plan U1 og vil bli en egen næringsseksjon. Det tas forbehold om at antall plasser kan reduseres til 35 i forbindelse med detaljprosjekteringen. Det tas forbehold om endring av fordeling mellom kortidsutleie, langtidsutleie og bilpool avhengig av behovet i sameiet og optimaliseringen av parkeringsanlegget. Størrelse på bilpool vil variere avhengig av faktisk bruk. 

Parkeringsanlegget vil være ett sammenhengende anlegg med innkjøring ved bygg A, se utomhusplanen. Parkeringsplassene vil ved ferdigstillelse av prosjektet eies av Fyrstikkbakken 14 AS eller et dertilhørende selskap. Det jobbes med å skape et smart parkeringsanlegg for å optimalisere og bedre kapasitetsutnyttelsen. Parkeringsplassene leies ut til beboere i Fyrstikkbakken 14 til en sum fastsatt av styret i sameiet. De første tre årene vil summen bli fastsatt mellom kr 1.500,- til 2.000, - pr måned per plass. Enkelte leiligheter vil kunne få en rett til å leie i en tidsbegrenset periode. Kjøpere som leier HC-plass vil måtte akseptere bruksbytte dersom annen beboer med parkeringsplass har dokumenterbart behov for HC-plass. Bruken av HC plasser administreres av det fremtidige styret i sameiet/sameiene.

Sameiet vil ha rett til å kjøpe parkeringsanlegget. Dette vil skje i perioden ett til tre år etter idriftsetting av anlegget. Kjøpet finansieres med opptak av fellesgjeld med pant i parkeringsseksjonen. Dette med sameiet/sameierne som debitor. Sameiet vil da få inntekt fra utleie av parkeringsplasser. De årlige inntektene er stipulert til kr. 704.000,- ved utleie av parkeringsplassene. Til grunn ligger da inntekter på kr 1500,- pr mnd på 24 p-plasser samt kortidsutleie av gjesteplasser. Kostnader for nedbetaling av lån og fellesgjeld over 30 år knyttet til parkeringsanlegget er beregnet om lag kr. 656.424, - årlig. Dette er basert på rentenivå og indikasjoner fått fra banken ved salgsstart høsten 2020. Låneopptaket forventes således ikke å påvirke de månedlige felleskostnadene for sameierne.  Sykkelparkering er plassert både i parkeringsanlegget, og på uteområdet. 

Utomhus 

Foreløpig landskapsplan og takplan, kan besiktiges hos megler, og på Prosjektets nettside (https://fyrstikkbakken14.no/). Den viser hvordan gårdsrom, utearealer og takplan tenkes disponert, men er ikke å anse som endelig eller bindende for selger, når det gjelder disponering, utforming og materialbruk. Endringer og tilpasninger kan bli gjort i detaljprosjekteringen. Utforming av takplan vil også søkes å gjøres gjennom brukermedvirkning i gjennomføringsfasen.

Felles uteomhusarealer blir allment tilgjengelig så langt dette fremkommer av utomhusplan. 

Vannveier i terrenget er en del av overvannshåndteringen for området og fyllingsgraden vil variere med nedbør. 

Utgang fra bygget til gangbro/lokk på østsiden av byggene mot fremtidig gang- og sykkelvei er vist på plan fem i bygg B og C og plan fire i bygg A og bygg D. Ved detaljprosjektering kan planum for denne utgangen endres, dvs. at den kan komme på et plan høyere opp.

---

Konstruksjon 

Bygningen utføres med bærekonstruksjon hovedsakelig i massivtre. Kjeller og første etasje vil være i betong, mens bæresystemet oppover vil primært være utført i massivtre. Noen søyler/-dragere, bl.a i yttervegger vil være i stål. Balkonger utføres med dekker av betong og bæresystem med søyler og bjelker av stål. 

Fasadeveggene utføres i hovedsak med isolert bindingsverk, men med enkelte vegger i første etasje i betong/leca som er isolert inn- og /eller utvendig. 

Fasadekledning er i all hovedsak utført i treverk med nødvendige beslag i metall. 

Innvendige vegger av gips, betong og enkelte synlige deler av massivtrevegger. Det vil normalt oppstå små riss ved materialoverganger mellom tak/vegg eller vegg/vegg pga. akklimatisering av materialer. Sprekker over 0,2 mm i overgang mellom tak/vegg og vegg/vegg utbedres på 1-årsbefaring. For overflater av synlig massivtre må det forventes enkelte naturlige tørkesprekker og variasjon i takt med årstider. Dette anses ikke som reklamasjonsgrunn. Massivtre er et naturmateriale med varianser og nyanser og det vil være tydelige skjøter mellom massivtreelementene der disse er eksponerte. 

Enkelte leiligheter vil kunne leveres med skyvevegger. Skyveveggene er ikke detaljprosjektert. Veggene vil bestå av tre veggelementer av eikelaminat, eikefinert MDF eller lignende egnet materiale. Veggene vil være hengt fra tak, og ha en skinneløsning i gulv for å styre veggelementene. Det vil bli tre skinner, ett pr veggelement. Det jobbes for å få styreskinnen slik at den er på nivå med gulvet og også et materiale som passer til gulvet. Utbygger jobber med leverandører for å prosjektere en tilfredsstillende løsning.

---

Balkong/Terrasse

Leiligheter med markterrasse leveres med gulv av impregnert treverk uten rekkverk.

Leiligheter med balkong eller terrasse leveres med glass/treverk/metallrekkverk i varierende høyde. Det etableres skille mellom ulike balkonger/terrasser i hensiktsmessig høyde.

Leiligheter med balkong eller terrasse leveres med gulv av impregnert treverk.

Balkonger mot nordvest fra 2. etg og oppover vil bli helt eller delvis innglasset, med mulighet for å åpne innglassingen. 

Alle balkonger/terrasser vil ha utelampe og 16 A strømuttak.  

Balkongene er en utendørskonstruksjon og det må påregnes vann på overflatene ved regnvær.

---

Fellesarealer innomhus

Hovedinngangene vil være på plan 1, og det vil være innvendig heis og trapperom til alle etasjer. Alle postkasser blir plassert på hensiktsmessig sted ved hver av hovedinngangene.  

Alle leiligheter har egen inngangsdør fra innvendig korridor.

Det leveres keramiske fliser på gulv i hovedinngang. Bodareal i kjeller leveres i asfalt. Øvrige korridorer og trappeløp fra plan 1 og oppover leveres med trinnlydsdempende vinylbelegg på gulv.

---

Heis

Heisfronter leveres i rustfritt stål i alle etasjer. Heiskupe leveres med overflater i rustfritt stål, treinventar eller speil og håndløper på en side. Himling med downlights og gulvbelegg av vinyl som i trapp.  Heisstolene tilfredsstiller størrelsesmessig kravet til båretransport. Heiser går fra parkeringsanlegg til alle etasjer.

---

Standard innvending behandling/overflater

Se vedlagte romskjemaer som nærmere beskriver overflatebehandling av gulv, vegg og tak i de ulike rommene.

---

Himling/Nedforet himling/innkassing

Deler av leiligheten vil ha nedforing og innkassinger av gips for nødvendige tekniske føringer som elektro, rør og ventilasjon. Normal netto etasjehøyde i oppholdsareal som stue og kjøkken vil være ca. 2,5m (minimum 2,44 m). Normal etasjehøyde på soverom og lukket kjøkken vil være ca 2,4 m. Under nedforede himlinger eller innkassinger i gang, bod, garderober og korridor kan netto etasjehøyde være ca. 2,2m – 2,3m. Baderom vil ha innvendig romhøyde minimum 2,2m

Nedsenket himling i bad leveres med hvite LEDspotter. 

Tilluft for ventilasjon samt sprinklerhoder kan bli innkasset langs vegg i stue/kjøkken/soverom, og søkes utført med minst mulig nedforing.

---

Dør/ vindu / beslag 

Innvendige dører leveres med hvite dørblad samt hvite fabrikkmalte karmer, foringer og gerikter. Der det er hensiktsmessig leveres dører med flate terskler for å sikre luftstrømning slik at ventilasjon fungerer som planlagt. 

Vinduer leveres med energiglass med U-verdi maks. 1,0 W/m²K. Vindusrammer leveres med mørke overflater innvendig og utvendig aluminiumsbeslag med farge etter arkitektens anvisning. Alle vinduer kan pusses fra innsiden eller fra balkong/terrasse. Smyg mot vindu på innside av vegg leveres med vindusbrett og gipsede smyg som fuges mot vindu.

Vindusdører i byggenes 2 nederste etasjer leveres med FG godkjent lås. 

Det må påregnes høydeforskjell mellom innvendig gulv og utvendig terrasse.

Utforinger, listverk og omramminger i hvit fabrikkmalt utførelse med synlig innfesting. 

Hovedinngangsdør leveres med kikkehull og FG godkjent lås. Utforinger, listverk og omramminger i hvit fabrikkmalt utførelse med synlig innfesting.

Det leveres lakkert metallbeslag med farge etter arkitektens anvisning. Det leveres vinduer med støydempingsløsninger for å sikre tilfredsstillende innendørs støyverdier i rom for varig opphold der dette er relevant.

---

Gulv 

Gulv leveres i henhold til romskjema. I rom med parkett må det påregnes synlige kvister og/eller sparklede kvisthull.

---

Listverk 

Utforinger, listverk og omramminger i fabrikkmalt utførelse. Som standard leveres hvitpigmentert eik fotlist, med synlig innfesting. Det leveres listfritt tak. 

Alle gerikter er gjerdet og leveres med synlige spikerhoder. 

Ønskes listverk, gerikter og foringer sparklet og malt i hele leiligheten kan det leveres som tilvalg.

---

Kjøkken

Kjøkken fra HTH leveres i henhold til salgstegning og romskjema. 

Ikke alle detaljer er ferdig prosjektert. Plassering av teknisk utstyr i kjøkken er ikke endelig besluttet og vil kunne avvike fra det som vises på salgstegningen.

Detaljert kjøkkentegning vil foreligge i tilvalgsportalen Bygr. 

Om mulig leveres skap for innbygging av stekeovn og separat platetopp. 

Hvitevarer (stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin og kombiskap (kjøl/frys)) er inkludert i leveransen. 

Det leveres nedfelt stålkum, i benkeplate. Det monteres ettgreps blandebatteri i kum.

Høyde for overskap er ca. 228 cm. Det leveres innkassing i gips eller toppforing over overskap på kjøkken. 

Hvert kjøkken leveres med avtrekkshette Slim eller tilsvarende. Det leveres avtrekk med kullfilter.

---

Garderobe

Salgstegning indikerer hvor garderobeskap kan plasseres. 

Garderobeskap og/eller skyvedørsgarderobe inngår ikke i leveransen, men det vil bli tilbudt løsninger som tilvalg.

---

Bad 

Bad leveres som prefabrikkerte baderom, flislagt på vegger og gulv i henhold til romskjema. Noen bad vil kunne bli plassbygget. Gulvflisene i dusjsonen vil kunne være senket ca. en flistykkelse i forhold til resten av gulvet 

Det leveres innfelte hvite LED-spotter i tak. 

Baderomsinnredning og utstyr leveres i henhold til romskjema og tegning. Speil leveres med overliggende LED-lys.

Dusjarmatur leveres montert på vegg. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel som angitt i salgstegning.

Badet prosjekteres som tilgjengelig bad med tilgjengelighetskrav oppfylt for dusjsone, med sluk og armatur. 

Merknad: “badekaret medfører at kravet til tilgjengelighet i [TEK17.] ikke er oppfylt, men at løsning med badekar likevel anses å være i samsvar med preakseptert ytelse, jf. byggforskblad 361.216 (Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger) pkt. 48, såfremt badekaret enkelt kan fjernes og at badets utforming for øvrig (membran i gulv og vegg, plassering av sluk og armatur mv) gjør at badet enkelt har dusjmulighet etter at badekaret evt. Fjernes." 

---

Fordelerskap

Det vil bli etablert egne fordelerskap for rør-i-rør system og vannbåren varme innfelt i vegg med luke for inspeksjon og avlesning av målere. Plassering vil forsøkes gjøres så lite sjenerende som mulig, men må samtidig være lett tilgjengelig for avstengning av vann dersom en lekkasje skulle oppstå.

---

Sanitærutstyr

Alt sanitærutstyr som servantbatterier, kjøkkenkran, dusjgarnityr, dusjhoder leveres i henhold til romskjema, og med flere muligheter for tilvalg.

---

Oppvarming/Energi 

Leilighetene vil bli energimerket, og energiattest utstedt som bekrefter at alle leilighetene får energikarakteren B eller bedre. 

Energi til produksjon av varmtvann og oppvarming leveres med fjernvarme fra Fortum.  

Oppvarming av stue, kjøkken, bad og toalett med vannbåren gulvvarme. I plan 1 leveres vannbåren gulvvarme også i soverom. 

Gulvvarmeanlegget er dimensjonert i henhold til forskriftskrav, slik at det kan forventes 22-23°C romtemperatur i oppholdsrom i vinterhalvåret, og ned til 21°C ved dimensjonerende utetemperatur. 

Det monteres målere i hver leilighet for energimåling av varmtvann og oppvarming. 

---

Ventilasjon

Det leveres balansert ventilasjon i hver leilighet med desentralisert ventilasjonsaggregat plassert i leiligheten. Aggregat plasseres enten på vegg i gang/bod eller over himling i entre/bod/gang.

---

Elektrisk anlegg

Anlegget installeres i henhold til offentlige forskriftskrav (NEK 400). Det innebærer blant annet at det monteres komfyrvakt på kjøkken, og at alle kontaktpunkter er jordet. Det benyttes kun automatsikringer. 

Det vil fortrinnsvis bli skjult anlegg, men åpent anlegg må påregnes i spesielle tilfeller som på for eksempel vegg av synlig massivtre. 

Antall elektriske punkter i boligen er i henhold til NEK 400. Elektriske punkter fremkommer av egen elektrotegning som utleveres i forbindelse med tilvalgsprosessen. 

Det blir levert calling system ved inngangsdør til leiligheten. 

I forbindelse med tilvalg vil det være mulig å bestille flere elektropunkter.

---

Brannvern

Det leveres sentralt brannalarmanlegg med detektorer i hver leilighet. 

Alle boligetasjer blir sprinklet, noe som medfører et eller flere sprinkelpunkter per rom plassert i himling, innkassing på vegg eller nedforinger. Der det er påkrevd med sprinkel på balkong vil sprinkelrør bli innkasset langs himling i tilstøtende rom.

---

Data/TV

Det føres fiber for TV-signaler og internettilkobling frem til et sentralt plassert svakstrømskap i hver leilighet. Dette skapet plasseres på et hensiktsmessig sted i boligen.

Ett punkt for TV og data signaler leveres i stuen, øvrige tilkoblingspunkter for TV og data er tilgjengelig som tilvalg.

Utbygger inngår avtale med tilbyder av leverandører og kunden velger selg hva slags abonnement og tjeneste som ønskes levert innenfor tilbyderens sortiment.

Fast telefonlinje eller analog linje for fax leveres ikke. 

---

Tegninger av tekniske anlegg

Tekniske anlegg og fremføringer til disse er ikke detaljprosjektert og fremgår derfor ikke på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes av hva som er nødvendig og hensiktsmessig.

---

Avfallssystem

Avfallssystemet består av felles søppelnedkast på uteområdet.

---

Bod

Det leveres sportsbod med gittervegger mot evt. sideboder, og tett felt mot korridor i kjeller. Dekke av asfalt. Sportsbod i kjeller utføres uoppvarmet og er ikke beregnet for lagring av fukt -og temperatursensitive gjenstander. For enkelte leiligheter leveres det bod i leiligheten. Dette fremkommer på salgstegninger for de aktuelle leilighetene. Enkelte leiligheter har også mulighet for å velge bod som planvalg (ref. kapittel «Tilvalgsmuligheter»).

---

Pipe

Det leveres ikke pipe eller gasspeis.

---

Tilvalgsmuligheter

Enhver endring av leilighetens spesifikasjoner vil ha en kostnadskonsekvens for byggherre/entreprenør og vil derfor medføre en tilleggskostnad også for kjøper.

Tilvalgsprosessen er avsluttet. Romskjema kan leses for å få oversikt over hva som leveres.

Tilkoblingspunkter for vann, avløp og ventilasjon kan ikke endres. Spesielle endringer, eksempelvis av bygningsmessig karakter, så som endring av rominndeling, fjerning av vegger (utover forhåndsdefinerte planvalg), krever tverrfaglig prosjekteringskompetanse med deltakelse fra arkitekt og andre konsulenter. For å utrede/belyse denne type endringer må kunden betale for utredningen.

Beløpet blir belastet kunden uansett om utredningen/tilbudet blir benyttet eller ikke.

Prosjektet er forutsatt gjennomført som serieproduksjon, med systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gjenspeiles i prosjektets organisering og byggetid, noe som igjen gir begrensninger for hvilke tilvalg og endringer som kan tillates og innenfor hvilket tidsrom disse arbeidene må bestilles.

Tilvalgsmulighetene og prisene på tilvalg/endringer vil være avhengig av hvor langt i byggeprosessen prosjektet har kommet.

---

Presiseringer

Prosjektet er per i dag ikke detaljprosjektert. Alle opplysninger om boligene og prosjektet er derfor gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet og leilighetene. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom prosjektbeskrivelse og plantegninger, i slike tilfeller er det denne beskrivelsen og romskjema som er retningsgivende. Enkelte illustrasjoner i tegnings- og salgsmaterialet er ment som eksempler og kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, fargevalg, dør- og vindusform, antall vinduer på gavlvegg, bygningsmessige detaljer, fasadedetaljer, detaljer på fellesareal, materialvalg i fasade, beplanting etc. Slike illustrasjoner inngår ikke som en del av kjøpekontrakten og kan ikke påberopes som grunnlag for krav mot utbygger.

Plassering av teknisk utstyr i kjøkken er ikke endelig besluttet og vil kunne avvike fra det som vises på tegningene. Endring av plassering av utstyr på bad kan forekomme. Endelig utforming av tekniske sjakter må avvente detaljprosjekteringen og det kan derfor forekomme endringer av plassering, lengde og/eller bredde på disse. 

Videre kan vindus- og terrasse/balkongutforming og plassering for den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer som følge av bl.a. arkitektoniske utformingen av bygningene og deres omgivelser. Toleransekrav for utførelse er iht. NS3420, siste revisjon. Detaljert informasjon vedrørende toleranseklasser for de enkelte materialer/fag kan fås ved henvendelse til megler. 

Oslo, 03.10.2022

Powered and visualized by Plyo - Byggherre: Birk & Co & AF Eiendom