fyrstikkbakken14

BYGG C

Eiendommen fra A - Å
- Bolig under oppføring

Oppdragsnummer

912215003

---

Kontaktperson

Navn: Bente Stubberud, telefon 913 39 949
Tittel: Eiendomsmegler

---

Ansvarlig megler

Navn: Bjørnar Gullberg Letnes, telefon: 948 08 050
Tittel: Eiendomsmegler
DNB Eiendom AS
Adresse: Dronning Eufemias gt. 30, 0021 Oslo
Org.nr.: 910 968 955

---

Selger/Utbygger

Navn: AFE Boligprosjekt 2020 AS
Adresse: Innspurten 15, 0663 Oslo
Org.nr.: 924 554 436

---

Generelt om prosjektet Fyrstikkbakken 14

Prosjektet er planlagt å bestå av 4 blokker med ca. 163 leiligheter når prosjektet er ferdig utbygd. Alle leilighetene får gode planløsninger. Leilighetene leveres med høy standard, så her får du store vindusflater, vannbåren varme i gulv, fine bad og kjøkkenløsninger samt romslige uteplasser. På toppen av byggene vil alle beboere kunne nyte livet på fantastiske takterrasser godt møblert og med parsellhager for de med grønne fingre.

---

Eiendommen

Prosjektet Fyrstikkbakken 14 skal oppføres på eiendommen gnr 144, bnr 1957 i Oslo kommune og er planlagt oppført i ett byggetrinn med 163 leiligheter. 

Utbyggingseiendommen har et tomteareal for hele utbyggingsområdet er av kommunen oppgitt til ca. 8 479 m².

Det tas forbehold om at eiendommene tilhørende det enkelte byggetrinn i prosjektet vil bli opprettet som egne eiendommer/matrikler og vil bli organisert som enten eierseksjonssameier, borettslag eller tingsrettslige sameier.

De enkelte eierseksjonssameier i prosjektet vil bestå av seksjoner hvor hver seksjon utgjør en bolig eller næringsseksjon med tilhørende sameieandel i henhold til tinglyst seksjonsbegjæring.  Hver seksjonseier vil bli sameier med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet, samt rett til bruk av sameiets fellesarealer. For borettslag som etableres i prosjektet vil hver kjøper bli andelshaver og ha bruksrett til sin bolig og tilhørende fellesarealer. Tingsrettslige sameier vil kunne bli opprettet for delemeter og garasjeanlegg.

Utbyggingsområdet vil bestå av leiligheter i flere bygg og garasjeanlegg beliggende under disse byggene. Det er planlagt oppført ett underjordisk garasjeanlegg som inneholder parkeringsplasser og sportsboder.  

Selger tar forbehold om endelig organisering av Prosjektet. Selger står fritt til å gjennomføre den organisering av Prosjektet som Selger anser mest hensiktsmessig, herunder oppdeling av Eiendommen, organiseringen av garasjeanlegget og delemeter, antall eierseksjonssameier, antall boliger, omfang av det enkelte byggetrinn, mv.

---

Prosjektet

Fyrstikkbakken 14 er planlagt å bestå av fire blokker, med underliggende garasjeanlegg. 
Alle byggene er planlagt oppført på samme tomt, men selger tar forbehold om at eiendommene kan deles i flere eiendommer. Eiendommen vil bli seksjonert. 
Hver seksjon vil bestå av en sameieandel i henhold til tinglyst seksjonsbegjæring.

---

Adresse

Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

---

Eierforhold

Selveier

---

Boligtype

Leilighet

---

Tomtetype

Eiet tomt

---

Adkomst

Det er kort vei til både t-bane og togstasjon, i tillegg til gode sykkelforhold både til og fra
sentrum. Adkomst fra Fyrstikkbakken.

---

Innhold og standard

Alle leilighetene får gode planløsninger. Leilighetene leveres med høy standard, så her får du store vindusflater, vannbåren varme i gulv, fine bad og kjøkkenløsninger samt romslige uteplasser. Se teknisk beskrivelse og romskjema for mer informasjon.

---

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, svalganger, heis, rømningsveier, felles bodanlegg samt fasader, herunder balkonger, terrasser mv. ferdigstilles av selger samtidig med boligene.

Utomhusarealene tilhørende det enkelte bygg og sameie i byggetrinnet ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det. 

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet enerett til bruk. Enerett til bruk av fellesarealer er tidsbegrenset til 30 år.

Øvrige utomhusarealer på utbyggingseiendommen, herunder felles adkomstveier, lekeplasser, veier, VA-grøfter og annet uteområde er planlagt organisert som fellesareal i sameiet.  

---

Boder og sykkelparkering

Det medfølger en sportsbod i felles underjordisk garasjeanlegg til hver bolig. Bod planlegges organisert som tilleggsdel til seksjonen. Selger fordeler bodene. Garasjeanlegget vil også inneholde felles sykkelparkering, som er beliggende dels på fellesareal til sameiet og dels på parkeringsseksjonen.

---

Parkeringsplasser

Det planlegges at garasjeanlegget skal inneholde mellom 36 - 39 parkeringsplasser, hvorav ca. syv av de er for korttidsutleie, ca. fire til åtte til bilpool og ca. 24 for langtidsutleie. Alle p-plassene er beliggende i plan U1 og vil bli en egen næringsseksjon. Det tas forbehold om at antall plasser kan reduseres til 35 i forbindelse med detaljprosjekteringen. Det tas forbehold om endring av fordeling mellom kortidsutleie, langtidsutleie og bilpool avhengig av behovet i sameiet og optimaliseringen av parkeringsanlegget. Størrelse på bilpool vil variere avhengig av faktisk bruk.

Parkeringsplasser i garasjeanlegget kan leies for en månedlig sum, kr 1 500-2 000. Enkelte leiligheter vil har rett til å leie p-plass ved kjøp. Se boligvelger for informasjon om dette. De som har rett til å leie p-plass vil måtte stille en p-plass til rådighet når de selv ikke står parkert på plassen. Dette skal gjøres via et bookingsystem.  

Plassene vil være utstyrt med mulighet for ladekontakt for lading av elbil. Kostnader til installering, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte seksjonseier. Strøm betales etter målt forbruk der måler er installert, ved fast abonnement sum dersom aktuelt eller ved et beløp fastsatt av styret dersom det ikke er egen måler.

Utbygger vil eie og drifte parkeringsanlegget i ett til tre år etter ferdigstillelse av prosjektet for å optimalisere parkerings- og deleløsningen og driften av dette. Sameiet vil ha en rett til å kjøpe denne seksjonen til en fastsatt pris, som rabattert i forhold til markedspris. Denne prisen vil være kr 350 000 pr p-plass, som er 70% av den beregnede verdien av objektet. Det vil tilkomme dokumentavgift og tinglysingsomkostninger til denne kjøpesummen. Kjøpet finansieres med opptak av fellesgjeld med pant i parkeringsseksjonen. Dette med sameiet som debitor. Sameiet vil da få inntekt fra utleie av parkeringsplasser. De årlige inntektene er stipulert til kr 704 000,- ved utleie av parkeringsplassene. Til grunn da ligger inntekter på kr 1 500,- pr mnd på 24 p-plasser samt kortidsutleie av gjesteplasser. Kostnader for nedbetaling av fellesgjeld i tilknytning til parkeringsanlegget over 30 år er beregnet til kr 656 424,- årlig, basert på 2,6% årlig rente. Låneopptaket forventes således ikke å påvirke de månedlige felleskostnadene for sameierne. Ved overdragelse av parkeringsseksjonen står sameiet fritt til å disponere seksjonen, og gis således rett til å selge enkeltplasser til sameiere om ønskelig. 

Dersom sameiet velger å ikke kjøpe parkeringsseksjonen gis seksjonseiere, som har rett til leie av parkeringsplass, anledning til å kjøpe ideell andel til parkeringsplass for kr 450 000,-+omkostninger.

---

Delemeter

Delemeter betyr arealer som eies i fellesskap som går utover det som normalt er fellesareal, eller areal som normalt sett kunne vært privatisert. Delemeter består av gjesteleilighet, selskapslokale, sauna, verksted og øvrige lokaler hvor boligkjøperne har anledning til å komme med ønsker om utforming av innhold gjennom medvirkningsprosess. Til sammen er det 265 delemeter, som alle seksjonseiere får ta del i. Arealet for delemeter blir en egen næringsseksjon (delemeterseksjonen) som skal eies av boligseksjonene i fellesskap med en sameiebrøk som er fordelt likt pr. boligseksjon og ligger i et tingsrettslig sameie mellom eierne.  Sameieandelen (1/163 del) er tinglyst med en realkobling og ligger som et tilbehør til boligseksjonene i samsvar med avhendingsloven § 3-4 andre ledd bokstav d). Sameieandelen følger boligseksjonen ved salg. 

---

Fellesgjeld

Utbygger vil, på vegne av det fremtidige sameiet og med sameiet som debitor, ta opp fellesgjeld på delemeterseksjonen. Total fellesgjeld er kr 11 130 000,- og vil fordeles likt mellom alle 163 seksjonseiere. Andel fellesgjeld blir dermed kr 68 282. Denne er fast. Avdragsperioden er på 20 år og den årlige rentesatsen er p.t. 2,10%.  Månedlige kostnader pr seksjon er kr 350,- ref. budsjett utarbeidet av Obos Eiendomsforvaltning. Det presiseres at renten vil endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av budsjettperiode. Rentene er p.t. historisk lave og det må påregnes at disse vil øke i løpet av lånets løpetid.

Dersom sameiet velger å overta parkeringsseksjon, vil det måtte etableres fellesgjeld tilsvarende kjøpesum for parkeringsseksjonen kr 13 650 000+ ca kr 67 342 i tinglysingsomkostninger. 

Andel fellesgjeld pr seksjon vil bli fordelt iht sameiebrøken for seksjonen. Iht budsjett for parkeringsseksjonen, vil potensielle leieinntekter kunne dekke renter, iht nåværende rentesats, og avdrag for denne fellesgjelden og nettofelleskostnad bli uendret.

---

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig ledningsnett for vei, vann og avløp. Vann og avløp er tilknyttet ledningsnettet via stikkledninger som vedlikeholdes for sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/erklæring er/vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei.

---

Sameiet

Tomten er planlagt å bestå av ett boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet planlegges som et kombinert sameie som består av 163 boligseksjoner (heretter bolig eller boligseksjonene) 1 næringsseksjon for parkering (parkeringsseksjonen) og 1 næringsseksjon for delemeter (delemeterseksjonen) i eiendommen gnr. 144, bnr. 1957 i Oslo kommune. 

Antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. 

Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. 

Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

---

Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne

Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.

---

Vedtekter

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet, og disse følger vedlagt. Det vil bli egne vedtekter for F 14 parkeringssameie og F14 delemetersameie.

---

Eiendommens faste, løpende kostnader

1) Felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert og det foreligger budsjett fra Obos Eiendomsforvaltning for første driftsår. I dette budsjettet er det lagt til grunn at bl.a. kommunale avgifter (for vann, avløp, renovasjon), forsikring av bygningsmassen, strøm i fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking, plenklipping, felleskostnader for parkering- og delemeterfunksjonen, forretningsførsel og renhold er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det er budsjettet akontobeløp for fjernvarme (oppvarming og varmt tappevann), og dette betales etter forbruk.

Budsjettet har lagt til grunn månedlig felleskostnad på kr 32 pr kvm BRA (BRA fratrukket innglasset balkong), i tillegg kommer kr 10 pr kvm BRA for fjernvarme, kr 240 likt fordelt, kr 35 pr leilighet for fiberaksess. 

Månedlige felleskostnader for delemeter er fordelt med kr 350 pr leilighet og inkluderer renter og avdrag for fellesgjeld. 

For månedlige estimerte felleskostnader pr leilighet, se boligvelger. 

Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert Obos Eiendomsforvaltning som forretningsfører for sameiet. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

3) Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

---

Fremdriftsplan og ferdigstillelse


Boligen planlegges ferdigstilt senest 15.01.2024. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt. 

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Dersom krigen i Ukraina og/eller sanksjoner som innføres i den forbindelse medfører forsinket eller manglende leveranse av bygningsmaterialer, arbeidskraft og/eller andre innsatsfaktorer til byggeprosjektet, og det vil være uforholdsmessig krevende/kostbart å overvinne hindringene som dette representerer, skal Selger innvilges nødvendig fristforlengelse for kontraktsmessig overtakelse i henhold til første avsnitt. Selger skal i en slik situasjon holde Kjøper løpende orientert, og skal etter beste evne søke å begrense forsinkelsen.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd. 

 Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. 

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

---

Utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. 

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. 

---

Forsikring

Bygningsmassen vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Fra overtagelsesdagen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må tegne egen innboforsikring.

---

Heftelser/tinglyste bestemmelser

Eiendommen selges fri for panteheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Tinglyste heftelser og forpliktelser som vil følge eiendommen er:

1924/900945-1/105 24.10.1924 FREDNINGSVEDTAK
GJELDER HOVEDBYGNINGEN.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0301 GNR: 144 BNR: 2127
Heftelsen er innhentet men innholdet ikke mulig å tyde. 

2003/24148-1/105 24.04.2003 ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 0301 GNR: 144 BNR: 9
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om bruk av vann- og avløpsanlegg
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten
Med flere bestemmelser
Overført fra: KNR: 0301 GNR: 144 BNR: 2127

2003/24153-1/105 24.04.2003 ERKLÆRING/AVTALE
Midlertidig dispensasjon fra Plan- og bygningsloven
67 nr. 1
Bestemmelse om vederlagsfri overdragelse av veigrunn til Oslo kommune
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten Overført fra: KNR: 0301 GNR: 144 BNR: 2127

2004/26631-2/105 21.04.2004 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om adkomstrett for kommune til kommunale vann og kloakkanlegg. 
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om gjerde; gjerdeplikt mot ubebygget kommunal eiendom.
Med flere bestemmelser

2019/239591-1/200 26.02.2019
BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
Allmennheten skal ha rett til ferdsel på felles opparbeidede gangveier via trapp som går fra Jernbaneveien helt vest på bnr 1957. 

Kan ikke endres uten samtykke fra Oslo kommune
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA: OSLO KOMMUNE
ORG.NR: 958 935 420

---

Forholdet til endelige offentlige planer og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Fyrstikkbakken 14, planid S-5060, vedtatt 11.12.2019. Området er regulert til boligbebyggelse. Reguleringsplanen og rammetillatelsen inneholder rekkefølgebestemmelser om opparbeidelse av gang- og sykkelvei i Fyrstikkbakken samt trappeforbindelse mellom planområdet og Jernbaneveien. 

Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 21.10.2020. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Detaljregulering med konsekvensutredning for Østensjøbanen (Brynseng – Hellerud) er vedtatt. Omlegging av T-bane i tunell mellom Hellerud til Brynseng forventes ferdigstilt omtrent likt som ferdigstillelse av prosjektet Fyrstikkbakken 14. Det vil i forbindelse med dette etableres gang- og sykkelvei i den gamle T-banetraseen når Østensjøbanen er lagt om.

---

Skolekrets

Ta kontakt med skolekontoret i kommunen for nærmere informasjon.

---

Kjøpesum, planvalg, omkostninger og betalingsplan

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet.
Basispris er fra kr 3 263 282 – 15 587 224 inkl andel fellesgjeld. Andel fellesgjeld er kr 68 282 pr bolig.

---

Omkostninger

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:

 • Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi. Andel tomteverdi er opplyst fra selger å være kr 20 000 pr kvm areal for boligen. Dokumentavgiften vil utfra dette utgjøre ca kr 500,- pr kvm BRA. 
 • Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,-
 • Tinglysingsgebyr per panterettsdokument kr 757,-
 • Etableringsgebyr for sameiet kr 200,-

Se boligvelger for utregning pr bolig.

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.
Startkapital til sameiet 2 x mnd felleskostnader (kr 32 x kvm BRA). Beløpet blir fakturert av forretningsfører i forbindelse med innflytting. 
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet.

---

Betalingsplan

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

---

Meglers vederlag og utlegg (betales av selger)

Meglers vederlag er avtalt til kr 37 500,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5 000,- i oppgjørstjenester og kr 5 000,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser: ca. kr. 3 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

---

Kostnader ved avbestillinger

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. 
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

---

Energimerking

Energimerking vil bli utført av selger og skal foreligge før overtagelse.

---

Selgers forbehold

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som fraviker fra standardleveransen, og ikke inngår i denne. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene fraviker fra standardleveransen og inngår ikke i leveransen. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret i forhold til kontraktstegning som blir utformet ved budaksept. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. 

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.  

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 50 000,-. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

 Selger forbeholder seg rett til endring av priser uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder.
Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

---

Salgsvilkår

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

 1.  Prisinformasjon i boligvelger 
 2.  Salgstegning (basisløsning) i boligvelger datert 11.01.2021
 3.  Prospekt datert 20.01.22 med følgende dokumenter: 
  Eiendommen fra A-Å
  Romskjema datert 03.10.22
  Leveransebeskrivelse, datert 03.10.22
  Fasade- og snittegninger datert 08.05.20
  Etasjetegninger datert 28.05.20
  Situasjonsplan datert 08.05.20
  Utomhusplan datert 24.11.20
  Utkast sameievedtekter Fyrstikkbakken 14 boligsameie
  Utkast budsjett datert 24.11.20, inkludert delemeterseksjon 
 4.  Reguleringsplan m/bestemmelser - fås ved henvendelse til megler
 5.  Arealbekreftelse - fås ved henvendelse til megler
 6.  Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser - fås ved henvendelse til megler
 7.  Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre - fås ved henvendelse til megler

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

---

Salgsoppgavedato

Dette dokumentet er sist revidert dato: 03.10.22

---

VIKTIG INFORMASJON


Lovverket

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse. 

---

Bebyggelsens arealer

Arealer per bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder og innglasset balkong, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

---

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer.  Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.  

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene.  Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider.  Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. 

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. 

Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

---

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

---

Formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

---

Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art. 

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

---

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

---

Finansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken, og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.  
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

---

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:


Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig.  Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. 

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Det oppfordres til at kjøpetilbud inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema for Fyrstikkbakken påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du oppfordres til å levere kjøpestilbudet direkte/personlig til megler. Budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no er kun mulig å benytte dersom boligen kjøpes til basispris. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. 

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.


Powered and visualized by Plyo - Byggherre: Birk & Co & AF Eiendom